Επιθυμώ να χρησιμοποιηθεί η παραπάνω διεύθυνση οικίας για την αποστολή υλικού, σχετικό με το σκοπό της ένταξης μου στο σύλλογο.Επιθυμώ να χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο προκειμένου να λαμβάνω νέα του συλλόγου καθώς και ενημέρωση για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιεί ο σύλλογος.Με την συνέναιση της παρούσας αίτησης δηλώνω ότι έχω συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας μου ή το νόμιμο κατώτατο ηλικιακό όριο της χώρας που διαμένω στην κατανάλωση αλκοόλ.Με την υποβολή της παρούσας αίτησης δηλώνω ότι ενημερώθηκα και παρέχω τη συγκατάθεση μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους του συλλόγου τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη αρχείο) και επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία ο ίδιος οικειοθελώς δηλώνω στην παρούσα, για τους σκοπούς της αξιολόγησης της αίτησης μου και της ενδεχόμενης ένταξης μου στο σύλλογο.Η χρήση και διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων, διέπεται απο την κείμενη νομοθεσία και περιορίζεται στον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Απαγορεύεται ρητά η, με οποιονδήποτε τρόπο, εκούσια ή ακούσιαμετάδοση ή/ και μεταβίβαση τους σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο εκτός του σκοπού για τον οποίον προορίζονται(ν. 3471/2006).

 
 
Scroll to Top